Právní základ

Informace o možnosti řešení spotřebitelských sporů

Vážení klienti, tímto si Vás v souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dovolujeme informovat, že v případě vzniku sporu mezi Vámi a PATOMA, který by se nepodařilo urovnat dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde.

 

Reklamační řád

Při poskytování služeb jednáme vždy v souladu s tímto reklamačním řádem.

  1. Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, které PATOMA poskytuje realitní služby.
  2. Reklamací se rozumí jakýkoliv podnět ze strany klienta, kdy klient shledá poskytování realitních služeb na základě uzavřené smlouvy s PATOMA jako nedostačující, nekvalitní, nebo v poskytovaných realitních službách shledá jakýkoliv nedostatek. Reklamaci klient uplatní u PATOMA.
  3. Klient sepíše s PATOMA každou reklamaci prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách www.patoma.cz/kontakty. V takovém případě obdrží klient emailové potvrzení o přijetí reklamace a PATOMA je povinno do 30 pracovních dnů od přijetí reklamace vyrozumět klienta o výsledku reklamace. Pro případ, kdy klient požádá o pomoc s vyplněním formuláře, je PATOMA povinno vyvinout součinnost s klientem.
  4. PATOMA je oprávněno uznat reklamaci jako oprávněnou či neoprávněnou.
  5. V případě oprávněné reklamace provede PATOMA bezodkladně všechny úkony vedoucí k odstranění nežádoucího stavu včetně poskytnutí případné náhrady, přičemž náhradou se může rozumět například poskytnutí slevy z ceny poskytnutých realitních služeb.
  6. V případě neoprávněné reklamace PATOMA informuje neprodleně klienta.
  7. PATOMA zajišťuje ochranu osobních údajů klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). 
  8. Tento reklamační řád je závazný pro všechny PATOMA a všechny Makléře PATOMA a nabývá účinnosti dne 15.10.2019.

Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy

Formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy si stáhněte zde.